คณะกรรมการบริหารสมาคม

คณะกรรมการเครื่องจักรกลไทย ปี 2555-2557


คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย

รายนามคณะกรรมการเครื่องจักรกลไทย ปี 2555-2557

นายกกิตติมศักดิ์

คุณสมศักดิ์ ถนอมวรสิน
นายกกิตติมศักดิ์

นายกสมาคม

คุณปรีชา เต็มพร้อม
นายกสมาคม

ที่ปรึกษา

คุณอเนน อึ้งอภินันท์
ที่ปรึกษา
คุณเกียรติพงษ์ น้อยใจบุญ
ที่ปรึกษา
คุณสมสิทธิ์ มูลสถาน
ที่ปรึกษา
คุณขัติยา ไกรกาญจน์
ที่ปรึกษา

อุปนายกสมาคม

คุณณรงค์ สกุลศิริรัตน์
อุปนายกสมาคม
คุณชูเกียรติ อังสโวทัย
อุปนายกสมาคม
คุณบุญเจริญ มโนบูรชัยเลิศ
อุปนายกสมาคม
คุณพัฒนศักย์ ฮุ่นตระกูล
อุปนายกสมาคม
คุณสมบูรณ์ พิทยรังสฤษฎ์
อุปนายกสมาคม

กรรมการ

คุณบูรณางค์ ศุขสมิติ
กรรมการ
คุณสมบัติ ระยับสุขสถิต
กรรมการ
คุณเลอศักดิ์ อิ้มทับ
กรรมการ
คุณกมล ตั้งจิตรเพียร
กรรมการ
คุณอนันต์ วิวัฒนพล
กรรมการ
คุณสรอรรถ ตันฑ์อำไพ
กรรมการ
คุณจำรัส พานเพียรศิลป์
กรรมการ
คุณโชติวุทฒ์ จริยากูล
กรรมการ
คุณสุทิน นำการุณอรุณโรจน์
กรรมการ
คุณปรีชา พงษ์เทพนิวัติ
กรรมการ
คุณสมศักดิ์ แสงสว่างศรี
กรรมการ

เลขาธิการ

คุณประสาร บุนฑารักษ์
เลขาธิการ

เหรัญญิก

คุณชัชนันท์ ถนอมวรสิน
เหรัญญิก

นายทะเบียน

คุณวิโรจน์ โชติปัญญาวิสุทธิ์
นายทะเบียน

ปฏิคม

คุณธีระชัย สากลบรรเจิด
ปฏิคม