การสมัครสมาชิก

หลักฐานการสมัครสมาชิกสมาคมเครื่องจักรกลไทย

  1. หนังสือรับรอง อายุไม่เกิน 3 เดือน
  2. ภพ. 20
  3. สำเนาบัตรประชาชน กรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมเซ็นต์สำเนาถูกต้อง
  4. สำเนาทะเบียนบ้าน กรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมเซ็นต์สำเนาถูกต้อง
  5. แบบฟอร์มการสมัครสมาชิก
  6. หลักฐานการชำระเงิน ค่าลงทะเบียนแรกเข้า 1,000 บาท และ ค่าบำรุงสมาคมประจำปี 3,000 บาท
    รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,000 บาท (หลังจากชำระเงินแล้ว ทางสมาคมจะจัดส่งใบเสร็จรับเงินไปให้ทางไปรษณีย์)
 1.ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิก2.ใบต่ออายุสมาชิก60

สมัครสมาชิก หรือต่ออายุสมาชิกวันนี้
รับฟรี หนังสือ Directory Book 2014-2015