ผลงานโครงการของสมาคมเครื่องจักรกลไทย ตั้งแต่ ปี 2550-2558