ข่าวสาร

21
Sep

ขอเชิญประชุมสามัญสมาคมเครื่องจักรกลไทย ครั้งที่ 5/2563

 

กรุณาแจ้งชื่อเพื่อยันยันการเข้าร่วมประชุม

โดย Reply email หรือทางอีเมล์ 

officethaimachine@gmail.com 

โทรสาร 02 712 2979 

 

เรื่อง     ขอเชิญประชุมสามัญสมาคมเครื่องจักรกลไทย ครั้งที่ 5/2563 


เรียน     คณะกรรมการ/สมาชิกสมาคมเครื่องจักรกลไทย


เอกสารที่แนบมาด้วย
1. ระเบียบวาระการประชุม
2. แบบตอบรับการประชุม
3. แผนที่


ด้วยนายปรีชา เต็มพร้อม นายกสมาคมเครื่องจักรกลไทย กำหนดให้มีประชุมสามัญสมาคมเครื่องจักรกลไทย ครั้งที่ 5/2563 

ในวันพฤหัสบดีที่  24 กันยายน 2563 เวลา 13.30 – 16.30 น. ห้องประชุม Nile 2

ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

โดยมีระเบียบวาระการประชุมตามเอกสารที่แนบมาด้วย

 

ในการนี้   สมาคมเครื่องจักรกลไทย         จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามกำหนดดังกล่าว กรุณาแจ้งชื่อเข้าร่วมประชุมกลับมายัง  

สมาคมเครื่องจักรกลไทย ได้ที่โทรสาร 02 712 2979 หรือ อีเมล์ officethaimachine@gmail.com   

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม

 

ขอแสดงความนับถือ

สมาคมเครื่องจักรกลไทย

โทรศัพท์ 02 712 2096

โทรสาร 02 712 2979

 

 

 

 แผนที่ ไบเทค บางนาComments are closed.