ข่าวสาร

22
Oct

ยื่นข้อเสนอโครงการ VCE63

 


โครงการสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า

(Technology Transfer and Development for Thai Industry Through Value Creation Engineering)

หลักการและเหตุผล
สนับสนุนการพัฒนาสร้างเครื่องจักรอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับกระบวนการผลิตภายในประเทศตามความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรม เพื่อลดการน าเข้าเทคโนโลยีเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์จากต่างประเทศ และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน
ให้แก่ภาคเอกชนไทย โดยอาศัยกระบวนการวิศวกรรมย้อนรอย (Reverse Engineering) อันเป็นกระบวนการสร้างคุณค่าทางวิศวกรรม
หรือที่เรียกว่า วิศวกรรมเพื่อสร้างสรรค์คุณค่า (Value Creation Engineering) ที่เน้นการพัฒนาในด้านการออกแบบใหม่ให้เหมาะสม
กับประเทศ โดยการใช้ทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่ในประเทศ เป็นการบูรณาการระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ โดยส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยของรัฐ และภาคเอกชน ในรูปแบบเกลียว 3 ประสาน หรือที่เรียกว่าโมเดล Triple Helix ตลอดจนการมี
ส่วนร่วมในค่าใช้จ่ายของโครงการระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน

คุณสมบัติของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ
1. จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีคนไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่า 50 %
2. ร่วมลงทุนงบประมาณในโครงการไม่น้อยกว่า 50 % ของงบประมาณโครงการทั้งหมด โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการน า
องค์ความรู้/แบบทางวิศวกรรมที่ได้ไปทดลองสร้างเครื่องต้นแบบที่สามารถใช้งานได้ โดยที่เครื่องจักรต้นแบบที่ได้จะเป็นสิทธิของ
ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ
3. มีศักยภาพ ความมุ่งมั่น และความพร้อม ที่จะด าเนินโครงการให้เสร็จตามแผนการด าเนินงาน
4. มีโอกาสที่จะน าผลผลิตจากโครงการไปใช้ในประโยชน์ทางสังคมหรือขยายผลเชิงพาณิชย์ได้
5. ไม่เคยได้รับสนับสนุนเงินทุนเพื่อการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรมจากหน่วยงานอื่น ๆ ในโครงการเดียวกัน
ลักษณะเครื่องจักร อุปกรณ์เทคโนโลยีที่เสนอขอรับการสนับสนุน
1. เป็นเครื่องจักรกล หรืออุปกรณ์เทคโนโลยี ที่มีการถอดแบบและพัฒนาจากเครื่องจักรต่างประเทศ หรือเป็นการ
ออกแบบเครื่องจักรใหม่ที่ไม่เคยมีผู้คิดค้นขึ้นมาก่อน
2. เป็นเครื่องจักรกล หรืออุปกรณ์เทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม
3. มีรายละเอียดสมรรถนะของเครื่องที่จะพัฒนาอย่างชัดเจนและออกแบบถูกต้องตามหลักวิศวกรรม
4. ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
เงื่อนไขและสิทธิของผู้ร่วมโครงการ
1. เครื่องจักรต้นแบบที่พัฒนาขึ้นภายใต้โครงการ ให้อยู่ในความครอบครองของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ
2. ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีสิทธิ์ในการเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการที่เกิดขึ้นภายใต้โครงการในลักษณะที่ไม่แสวงหา
ผลประโยชน์เชิงพาณิชย์ ภายหลังสิ้นสุดสัญญาให้ทุนไปแล้ว 2 ปี และมีกรรมสิทธิ์ในเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทั้งรายงานฉบับต่างๆ ที่
ประกอบด้วยแบบทางวิศวกรรม ข้อมูลความรู้เทคนิค วิธีการขั้นตอนในการพัฒนาเทคโนโลยีภายใต้โครงการ
3. ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้นภายใต้โครงการ ให้เป็นสิทธิ์ร่วมกันระหว่าง ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และ
ผู้วิจัยและพัฒนาสร้างเครื่องจักรต้นแบบ ดังนั้นการน าข้อมูลความรู้ เทคนิค วิธีการ ขั้นตอนหรืออื่นใด เพื่อไปด าเนินการจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา ต้องมีหนังสือมอบอ านาจจากส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ 

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่—->  Proposal VCE 63

 

กรุณาส่งกลับได้ที่อีเมล์

thaimachinery2@gmail.com ,

officethaimachine@gmail.com

 

ส่งไฟล์กลับเป็น Word เท่านั้น

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่

สมาคมเครื่องจักรกลไทย

โทรศัพท์ 02 712 2096

โทรสาร 02 712 2979


Comments are closed.