ข่าวสาร

11
Jul

แถลงข่าวความสำเร็จการพัฒนาสร้างเครื่องจักรต้นแบบ 7 เครื่อง ภายใต้โครงการพัฒนาสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรม เพื่อการสร้างสรรค์คุณค่ากระทรวงการอุดมศึกษาฯ ร่วมมือ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และสมาคมเครื่องจักรกลไทย พัฒนาเครื่องจักรต้นแบบ 5 ใน 7 อุตสาหกรรมหลักเพื่อช่วยทุ่นแรงให้กับมนุษย์ ภายใต้โครงการพัฒนาสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า

                                          กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมแถลงข่าวความสำเร็จการพัฒนาสร้างเครื่องจักรต้นแบบ 7 เครื่อง ในวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 ซึ่งเป็นการสนับสนุนงบประมาณภายใต้โครงการพัฒนาสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรม
เพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นหน่วยงานบริหารจัดการโครงการ ร่วมกับ สมาคมเครื่องจักรกลไทย และสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ บริษัท เซ็นเซอร์นิกส์ จำกัด บริษัท เจ.อาร์.แอล.สยาม จำกัด บริษัท โคโค อินโนเวชั่น จำกัด บริษัท ที.ซี.เอ็ม เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด บริษัท ไทยเสกสรรค์ จำกัด บริษัท อกรินโนเวท จำกัด ซึ่งในปีนี้เป็นการพัฒนาสร้างเครื่องจักรที่หลากหลายอุตสาหกรรม ทั้งในด้านการแพทย์ ด้านการเกษตร ด้านปศุสัตว์ ด้านการก่อสร้าง เป็นต้น โดยเป็นเครื่องจักรกลที่ใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยทุ่นแรงและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในด้านต่างๆ ช่วยให้กระบวนการทำงานต่างๆ มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ช่วยเพิ่มคุณค่าวัสดุ/วัตถุดิบที่เหลือทิ้ง และลดการนำเข้าจากต่างประเทศ นอกจากนี้ยังช่วยพัฒนาและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับโลก โดยเครื่องมือและเครื่องจักรดังกล่าวเป็นผลงานที่มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่โดดเด่นแตกต่างกัน ได้แก่ (1) เครื่องจำลองขับรถบัสโดยสาร พัฒนาโดย บริษัท เซ็นเซอร์นิกส์ จำกัด (2) เครื่องปอกมะพร้าวอัจฉริยะ พัฒนาโดย บริษัท โคโค อินโนเวชั่น จำกัด (3) เครื่องย่อยเศษอาหารเป็นปุ๋ยชีวภาพขนาดครัวเรือน พัฒนาโดย บริษัท ที.ซี.เอ็ม เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (4) เครื่องสกัดสารสำคัญด้วยของเหลวสถานะวิกฤติขั้นสูง พัฒนาโดย บริษัท ไทยเสกสรรค์ จำกัด (5) เครื่องบำบัดอาการบวมน้ำเหลือง พัฒนาโดย บริษัท เจ.อาร์.แอล.สยาม จำกัด (6) รถฆ่าเชื้อปลอดสารเคมีสำหรับฟาร์มปศุสัตว์ พัฒนาโดย บริษัท อกรินโนเวท จำกัด (7) หุ่นยนต์ช่วยงานก่อสร้างแบบอัตโนมัติ พัฒนาโดย บริษัท เซ็นเซอร์นิกส์ จำกัด


สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่—>PressRelease VCE61


Comments are closed.