ข่าวสาร

19
Oct

ขอเชิญเข้าร่วมเยี่ยมชมงาน THAI TECH EXPO 2017

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ในฐานะเป็นองค์กรหลักในการพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสร้างปัญญาในสังคม สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืนได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของประเทศ  โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาและเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมการผลิต บริการการค้าและการลงทุน ซึ่งรวมไปถึงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี  เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศมาโดยตลอด  อีกทั้งยังเป็นการเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระอัจฉริยะภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สร้างคุณประโยชน์แก่  ประเทศชาติของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ในฐานะทรงเป็น  “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” เนื่องใน “วันเทคโนโลยีของไทย”

โดยในปี 2560 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดจัดงาน “Thai Tech EXPO 2017”  เพื่อนำเสนอผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของ 15 หน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงและหน่วยงานเครือข่าย ที่มีผลงานด้านวิทยาศาสตร์รวมถึงบริการต่างๆ ที่โดดเด่น โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายคือภาคเอกชน ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม SMEs และผู้ที่สนใจทั่วไป


Comments are closed.