บทความ

การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่อุตสาหกรรมไทยด้วย วิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า

การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่อุตสาหกรรมไทยด้วย
วิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า

(Technology Transfer and Development for Thai Industry
Through Value Creation Engineering)

หลักการและเหตุผล

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วและการพัฒนาอันไม่หยุด ยั้งของเทคโนโลยี นอกจากจะเข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้ว ยังผลักดันให้เกิดการแข่งขันในภาคการผลิตของประเทศต่างๆ ให้สูงขึ้นตามไปด้วย ความอยู่รอดของอุตสาหกรรมไทยในอนาคต จึงต้องขึ้นอยู่กับความสามารถในการสร้างนวัตกรรม โดยเฉพาะนวัตกรรมจากการพัฒนาเทคโนโลยี ที่ต้องใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  การพัฒนาเทคโนโลยีด้านเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ต่างๆ  มีความสำคัญมากต่ออุตสาหกรรมไทย  เพราะเครื่องจักรอุปกรณ์เป็นหัวใจของการผลิตสามารถใช้แก้ปัญหาการผลิต ทดแทนแรงงานฝีมือที่นับวันจะขาดแคลนมากขึ้น หรือแม้แต่การลดต้นทุนการผลิต  นอกจากนี้ในอดีตที่ผ่านมาประเทศไทยต้องนำเข้าเครื่องจักรจากต่างประเทศใน มูลค่าไม่ต่ำกว่า 5 แสนล้านบาทต่อปี และมีแนวโน้มจะสูงขึ้นทุกปี ทำให้ประเทศไทยต้องขาดดุลการค้าอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้นเพื่อให้สามารถลดการนำเข้าเครื่องจักรอุปกรณ์ และพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว อีกทั้งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรไทยทางด้านเทคโนโลยี จึงควรมีการพัฒนาเทคโนโลยีการสร้างเครื่องจักรอุปกรณ์ขึ้นได้เองในประเทศ ทั้งนี้ต้องตอบสนองความต้องการให้ของผู้ใช้เครื่องจักรทั้งในด้านคุณภาพและ ราคาที่แข่งขันได้ โดยมุ่งเน้นการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ตามการพัฒนาสร้างเครื่องจักรอุปกรณ์จะต้องใช้เงินลงทุนสูงและระยะ เวลานานกว่าจะได้ผลสัมฤทธิ์ เพื่อเป็นการลดเวลาและลดต้นทุนในการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรดังกล่าว จึงจำเป็นต้องใช้ยุทธศาสตร์ในการดูดซับเทคโนโลยีจากต่างประเทศที่แฝงอยู่ใน เครื่องจักรอุปกรณ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศมาสู่ประเทศไทยโดยผ่านทางบุคลากร ไทย ด้วยกระบวนการศวกรรมย้อนรอยอย่างสร้างสรรค์ (Innovative Reverse Engineering) หรือกระบวนการวิศวกรรมก้าวกระโดด (Fast Forward Engineering) อันเป็นกระบวนการสร้างคุณค่าทางวิศวกรรมให้เกิดเป็นเทคโนโลยีที่สร้างสรรค์ และมีความเหมาะสมกับประเทศไทย หรือที่เรียกว่าวิศวกรรมเพื่อเพิ่มสร้างสรรค์คุณค่า (Value Creation Engineering) ที่เน้นการพัฒนาในด้านการออกแบบใหม่ให้เหมะสมกับประเทศ การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศ และจุดแข็งต่างๆของประเทศ

สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นในการพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าวจึงได้จัดทำ กิจกรรมการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่อุตสาหกรรมไทยดัวยวิศวกรรมเพื่อการ สร้างสรรค์คุณค่า เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสร้างเครื่องจักรอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับกระบวนการผลิต ภายในประเทศตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม โดยการผลิตด้วยกระบวนการเรียนรู้จากองค์ความรู้ที่มีอยู่แล้วอย่างเป็นระบบ แล้วพัฒนาให้ดีกว่าเดิมทั้งในด้านคุณภาพและราคา การดำเนินงานในรูปแบบการบูรณาการระหว่างภาคส่วนต่างๆ ตลอดจนการมีส่วนร่วมในค่าใช้จ่ายของโครงการระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ในการพัฒนาสร้างเครื่องจักรอุปกรณ์ต้นแบบตามความต้องการของผู้ใช้และสอด คล้องกับอุตสาหกรรมที่เป็นยุทธศาสตร์ของชาติโดยเครื่องจักรอุปกรณ์ที่

พัฒนาได้นี้สามารถนำไปเป็นต้นแบบในการผลิตสู่เชิงพาณิชย์หรือสามารถนำไปใช้ ประโยชน์เชิงสังคม ทำให้สามารถลดการนำเข้า พัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรไทย และ พึ่งพาตนเองในการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศได้ในระยะยาว ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้สามารถพัฒนาเครื่องจักร/เครื่อง มือ/อุปกรณ์ ที่ทันสมัยจากต่างประเทศตามความต้องการของผู้ใช้ในประเทศ ด้วยคุณภาพ ราคาที่สามารถแข่งขันได้ด้วยกระบวนการทางวิศวกรรเพื่อสร้างสรรค์คุณค่า เช่น กระบวนการวิศวกรรมย้อนรอยเชิงสร้างสรรค์ กระบวนการวิศวกรรมก้าวกระโดด
 2. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาสร้างเครื่องจักร/เครื่องมือ/อุปกรณ์ อย่างถูกต้องและเป็นระบบให้แก่ผู้ประกอบการไทย ให้มีความสามารถทางเทคโนโลยีสูงขึ้นในการสร้างเครื่องจักร/เครื่อง มือ/อุปกรณ์
 3. เพื่อส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมมีการลงทุนในการพัฒนาเทคโนโลยี

เป้าหมาย

ผู้ประกอบการไทยสามารถพัฒนาสร้างเครื่องจักรต้นแบบที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในเชิงเศรษฐกิจ/สังคม

ขอบเขต

 1. ต้องเป็นการพัฒนาสร้างต้นแบบ เครื่องจักร/เครื่องมือ/อุปกรณ์ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมและมีความต้องการนำไปใช้ประโยชน์
 2. ต้องมีการลงทุนร่วมกันในการพัฒนาระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน

คุณสมบัติของผู้ประกอบการไทยที่เข้าร่วมดำเนินงาน

 1. เป็นบริษัทที่มีคนไทยเป็นผู้ถือหุ้นมากกว่า 50%
 2. มีศักยภาพและความพร้อมที่จะดำเนินโครงการให้เสร็จตามแผน
 3. มีโอกาสที่จะนำผลผลิตจากโครงการไปใช้ประโยชน์แก่สังคมหรือไปขยายผลเชิงพาณิชย์

ประโยชน์ที่จะได้รับ

ด้านเทคโนโลยี

 1. เพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการไทยสามารถสร้าง เครื่องจักร/เครื่องมือ/อุปกรณ์ ที่ต้องนำเข้าได้เองในประเทศ
 2. ลดปัญหาการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ โดยเฉพาะปัญหาการซ่อมบำรุงเครื่องจักร/เครื่องมือ/อุปกรณ์ ที่นำเข้าจากต่างประเทศ
 3. มีโอกาสที่จะเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ขึ้นในประเทศ จากการใช้งานเครื่องจักร/เครื่องมือ/อุปกรณ์ ที่พัฒนาได้อาจต้องมีการปรับปรุง/ดัดแปลงหรือการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีเกิด ขึ้น
 4. สามารถใช้เทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหากระบวนการผลิตโดยการพัฒนาเทคโนโลยีให้สอด คล้องกับปัญหาที่เกิดขึ้น เช่น การพัฒนาเครื่องจักรเพื่อทดแทนแรงงานที่ขาดแคลน

ด้านเศรษฐกิจ

 1. ลดต้นทุนการผลิตสินค้า เนื่องจากการใช้เครื่องจักร/เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ผลิตได้ในประเทศที่มี คุณภาพและราคาที่แข่งขันได้(ถูกกว่านำเข้า)
 2. ลดการนำเข้าเครื่องจักร/เครื่องมือ/อุปกรณ์ รวมถึงอะไหล่ ชิ้นส่วน และการบริการจากต่างประเทศ นำไปสู่การประหยัดเงินตราต่างประเทศ
 3.  เพิ่มมูลค่าทรัพยากรของประเทศ จากการใช้วัสดุและบุคลากรในประเทศ
 4. เพิ่มการจ้างงานในการผลิตเพื่อจำหน่ายเครื่องจักร/เครื่องมือ/อุปกรณ์ รวมถึงอะไหล่ และการบริการ
 5. ประหยัดเงินตราและเวลาที่ต้องใช้ในการวิจัยพัฒนาขั้นต้น โดยการใช้วิธีการพัฒนาเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมย้อนรอยเชิงสร้างสรรค์
 6. มีโอกาสนำเทคโนโลยีที่พัฒนาได้ไปผลิตผลผลิตที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

ด้านสังคม

 1. เกิดการบูรณาการการทำงานกันระหว่างภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคเอกชนทั้งผู้ผลิตและผู้ใช้เครื่องจักร
 2. นำไปสู่การสร้างงาน/สร้างอาชีพ ที่เกี่ยวข้องเช่น การสร้าง การซ่อมเครื่องจักร
 3. สังคมไทยได้ใช้สินค้าที่ดีมีราคาถูก
 4. ผลิตภาพรวมของประเทศสูงขึ้น กลายเป็นภาษีกลับคืนสู่สังคม สามารถนำเทคโนโลยีที่พัฒนาได้ไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาสังคม


Comments are closed.