คลังข่าวสารเดือน September, 2020

21
Sep

  กรุณาแจ้งชื่อเพื่อยันยันการเข้าร่วมประชุม โดย Reply email หรือทางอีเมล์  officethaimachine@gmail.com  โทรสาร 02 712 2979    เรื่อง     ขอเชิญประชุมสามัญสมาคมเครื่องจักรกลไทย ครั้งที่ 5/2563  เรียน     คณะกรรมการ/สมาชิกสมาคมเครื่องจักรกลไทย เอกสารที่แนบมาด้วย 1. ระเบียบวาระการประชุม 2. แบบตอบรับการประชุม 3. แผนที่ ด้วยนายปรีชา เต็มพร้อม นายกสมาคมเครื่องจักรกลไทย กำหนดให้มีประชุมสามัญสมาคมเครื่องจักรกลไทย ครั้งที่ 5/2563  ในวันพฤหัสบดีที่  24 กันยายน 2563 เวลา 13.30 – 16.30 น. ห้องประชุม Nile 2 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยมีระเบียบวาระการประชุมตามเอกสารที่แนบมาด้วย   ในการนี้   สมาคมเครื่องจักรกลไทย         จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามกำหนดดังกล่าว กรุณาแจ้งชื่อเข้าร่วมประชุมกลับมายัง   สมาคมเครื่องจักรกลไทย ...