คลังข่าวสารเดือน October, 2019

22
Oct

  โครงการสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า (Technology Transfer and Development for Thai Industry Through Value Creation Engineering) หลักการและเหตุผล สนับสนุนการพัฒนาสร้างเครื่องจักรอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับกระบวนการผลิตภายในประเทศตามความต้องการของ ภาคอุตสาหกรรม เพื่อลดการน าเข้าเทคโนโลยีเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์จากต่างประเทศ และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน ให้แก่ภาคเอกชนไทย โดยอาศัยกระบวนการวิศวกรรมย้อนรอย (Reverse Engineering) อันเป็นกระบวนการสร้างคุณค่าทางวิศวกรรม หรือที่เรียกว่า วิศวกรรมเพื่อสร้างสรรค์คุณค่า (Value Creation Engineering) ที่เน้นการพัฒนาในด้านการออกแบบใหม่ให้เหมาะสม กับประเทศ โดยการใช้ทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่ในประเทศ เป็นการบูรณาการระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ โดยส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยของรัฐ และภาคเอกชน ในรูปแบบเกลียว 3 ประสาน หรือที่เรียกว่าโมเดล Triple Helix ตลอดจนการมี

15
Oct

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา ACIEC 2019  ระหว่างวันที่ 8 - 10 พฤศจิกายน 2562 ณ อิมแพค เมืองทองธานี ลงทะเบียนออนไลน์  สแกน QR CODE  จองที่นั่งสำรองล่วงหน้า