คลังข่าวสารเดือน July, 2019

11
Jul

กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ร่วมมือ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และสมาคมเครื่องจักรกลไทย พัฒนาเครื่องจักรต้นแบบ 5 ใน 7 อุตสาหกรรมหลักเพื่อช่วยทุ่นแรงให้กับมนุษย์ ภายใต้โครงการพัฒนาสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า                                           กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ...