คลังข่าวสารเดือน October, 2017

19
Oct

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ในฐานะเป็นองค์กรหลักในการพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสร้างปัญญาในสังคม สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืนได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของประเทศ  โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาและเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมการผลิต บริการการค้าและการลงทุน ซึ่งรวมไปถึงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี  เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศมาโดยตลอด  อีกทั้งยังเป็นการเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระอัจฉริยะภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สร้างคุณประโยชน์แก่  ประเทศชาติของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ในฐานะทรงเป็น  “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” เนื่องใน “วันเทคโนโลยีของไทย” โดยในปี 2560 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดจัดงาน “Thai Tech EXPO 2017”  เพื่อนำเสนอผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของ 15 หน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงและหน่วยงานเครือข่าย ที่มีผลงานด้านวิทยาศาสตร์รวมถึงบริการต่างๆ ที่โดดเด่น โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายคือภาคเอกชน ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม SMEs และผู้ที่สนใจทั่วไป