คลังข่าวสารเดือน February, 2015

04
Feb

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดรางวัลเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม 2558    วัตถุประสงค์ 1) เพื่อจัดการประกวดรางวัลเทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม ประจำปี 2558 2) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลไทย ให้เกิดประโยชน์สูงสุดมีความทันสมัยและเป็นสากลมากยิ่งขึ้น 3) เพื่อสร้างเครือข่ายของผู้ผลิตเครื่องจักรกลในประเทศไทย 4) เพื่อประชาสัมพันธ์เทคโนโลยีเครื่องจักรกลของไทยให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ประเภทรางวัล 1) รางวัลเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลยอดเยี่ยมประจำปี 2558 สาขาการเกษตรและเกษตรแปรรูป (Technology and Machinery for Agriculture) 2) รางวัลเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลยอดเยี่ยมประจำปี 2558 สาขาการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม (Technology and Machinery for Manufacturing) 3) รางวัลเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลยอดเยี่ยมประจำปี 2558 สาขาพลังงาน สิ่งแวดล้อม และพัฒนาคุณภาพชีวิต (Technology and Machinery for energy environment and enhancing quality of life) คุณสมบัติของเครื่องจักรกลที่ส่งเข้าประกวด 1) เป็นบริษัทหรือนิติบุคคลที่คนไทยถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50 2) เป็นบริษัทหรือนิติบุคคลที่มีธรรมาภิบาลดี 3) เป็นองค์กรที่มีความพร้อมในการส่งผลงานมาจัดแสดงนิทรรศการผลการประกวดในงานที่จัดขึ้น 4) เป็นเครื่องจักรกลที่มีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีมีความโดดเด่นด้านประสิทธิภาพมีคุณภาพทัดเทียมหรือก้าวล้ำกว่าคู่แข่งขันจากต่างประเทศ 5) เป็นเครื่องจักรกลที่สามารถแสดงกระบวนการใช้งานชิ้นงานที่ผลิตจากเครื่องจักรกลนี้ได้อย่างชัดเจน   ดาวน์โหลดใบสมัคร --->   ใบแสดงความจำนงการเ ข้าร่วมประกวด-58 กรุณาส่งข้อมูลกลับทางอีเมล์เป็นไฟล์ Word นะค่ะ