คลังข่าวสารเดือน June, 2014

09
Jun

  เรื่อง        ขอเชิญร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ The spirit of safety หัวข้อเรื่อง “Safety System for Machine เพื่อยกระดับมาตรฐานเครื่องจักรกลไทย” เรียน       คณะกรรมการ / สมาชิกสมาคมเครื่องจักรกลไทย / กรรมการผู้จัดการ / ผู้เกี่ยวข้องและสนใจ สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการสัมมนา 2. ใบตอบรับเข้าร่วมงาน                สมาคมเครื่องจักรกลไทย ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และบริษัท เอ็นดี อิเลคทริค จำกัด ร่วมกับกำหนดจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการในงาน The spirit of safety หัวข้อเรื่อง “Safety System for Machineเพื่อยกระดับมาตรฐานเครื่องจักรกลไทย” ในวันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00-16.30 น. ณ โรงแรมทาวน์อินทาวน์ ห้องทรัพย์มณี ชั้น 2 ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ผลิตเครื่องจักรและผู้ใช้เครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท ได้เรียนรู้ถึงนวัตกรรมของautomation technology ที่จะสามารถควบคุมระบบความปลอดภัย (Safety System) ทั้งทางด้านมนุษย์ เครื่องจักร และสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม และได้ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัย และระดับของมาตรฐานความปลอดภัยต่างๆในโรงงานอุตสาหกรรมและในการบวนการผลิต  เพื่อจะสามารถนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในการบวนการผลิต อันจะก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและบุคคล และเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของตนให้เป็นที่ยอมรับสู่สากล  รวมถึงเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ โดยจะสามารถนำเทคนิคที่ได้รับไปพัฒนาให้เหมาะสมกับกระบวนการผลิตในโรงงานของตนเองต่อไป สมาคมเครื่องจักรกลไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และบริษัท เอ็นดี อิเลคทริค จำกัด ...