คลังข่าวสารเดือน May, 2014

30
May

รายงานสภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557     ดาวน์โหลดได้ที่นี่--->>  MIU_FEB57 

30
May
22
May

                ด้วยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กำหนดจัด โครงการ “กิจกรรมสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน/อาเซียน+3” ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 9 – 13 มิถุนายน 2557    เพื่อส่งเสริม สนับสนุนวิสาหกิจอุตสาหกรรมอาหารและผู้ผลิตเครื่องจักรแปรรูปอาหารของไทยที่มีศักยภาพไปศึกษาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ นำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับประเทศไทยรวมถึงขยายตลาดและการลงทุน เพื่อแสวงหาโอกาสใหม่ๆ ส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงธุรกิจ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมอาหารระหว่างไทยกับประเทศญี่ปุ่น โดยเดินทางร่วมกับหน่วยงานฯ ร่วมพบปะกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และสมาคมที่เกี่ยวข้อง พร้อมเยี่ยมชมงาน FOOMA JAPAN ,งานจัดแสดงสินค้าเทคโนโลยีและเครื่องจักรแปรรูปอาหารและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับอาหาร (Japan International Food Machinery and Technology Expo 2014) โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารที่แนบมาด้วยนี้

21
May

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์!! เรียน  สมาชิกสมาคมเครื่องจักรกลไทย             ด้วยสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ สมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต (TLAPS) ได้กำหนดจัดงานสัมมนาด้วยการเสวนา ในหัวข้อ “บทบาทความสำคัญของกลยุทธ์ด้านการจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ที่มีผลต่อสมรรถนะการแข่งขันในบริบทของอุตสาหกรรมการผลิต” ในวันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องสัมมนา 101 อาคารอำนวยการ (BSID) สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพฯ รายละเอียดตามเอกสารแนบ            ทางสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต เห็นว่าการสัมมนาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและสมาชิกของท่าน จึงขอเชิญท่านและขอความอนุเคราะห์หน่วยงานของท่านช่วยประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมงานสัมมนาตามวันและเวลาดังกล่าว โดยไม่มีค่าใช้จ่าย  จึงเรียนมาโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง           โปรดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมสัมมนาภายในวันที่ 23 พ.ค. 2557 ( 10.00 น.) ทางโทรสาร 02 712 2976 หรือ email : info@tlaps.or.th           สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณภวิสาภร โทร 02 ...

19
May