คลังข่าวสารเดือน April, 2014

23
Apr

Having trouble viewing this email, please click here. จากความสำเร็จในการจัดสัมมนาสัญจรครั้งที่ผ่านมา กับแนวคิดเรื่อง "การอนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่วม" เพื่อให้มีบทบาทในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรม รวมถึงการใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน โดยการมุ่งบริหารการจัดการเพื่อลดต้นทุนธุรกิจหรือการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ทั้งในด้านค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าเชื้อเพลิงฯ ในกระบวนการผลิตและการดำเนินการของโรงงาน เพื่อเป็นการสนับสนุนแนวทางการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าในโรงงานอุตสาหกรรม กลุ่มงานวิจัยเพื่ออนุรักษ์พลังงาน (En Con Lab) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จึงร่วมกับ บริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด จัดสัมมนาสัญจร "การอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม" ขึ้นอีกครั้ง เพื่อนำเสนอแนวทางและกรณีศึกษาต่างๆ ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมและการลดต้นทุนพลังงานในระบบไอน้ำ จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งส่งเสริมให้มีการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และมีการใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม ในการนำของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก และชมอุปกรณ์สาธิตกับผู้ประกอบการเจ้าของเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และพลังงานทดแทน หม้อไอน้ำ ปั๊ม วาล์วและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่นำมาแสดงในงาน บรรยายเรื่อง "การอนุรักษ์พลังงานในองค์กรจากจิตสำนึก" โดย ...

02
Apr