คลังข่าวสารเดือน August, 2012

07
Aug

เชิญผู้ประกอบการนวัตกรรมอาหารและอาหารเสริม สมัครเข้าร่วมกิจกรรม “100 บริษัทกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารและอาหารเสริมเพื่อการส่งออก” โครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. และกรมส่งเสริมการส่งออก ในการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมไปแข่งขันในตลาดต่างประเทศ พร้อมจับมือเครือข่ายเอกชนร่วมดำเนินการพัฒนาธุรกิจการค้าของผู้ประกอบการไทยให้มีความเข้มแข็ง